تاریخ برنامه ها

برنامه هاشروعپایان
برنامه رسمی کنفرانس20 اسفند 139915 دی ماه 1400
مهلت ارسال مقاله1 فروردین 14001 دی ماه 1400
مهلت پرداخت هزینه ها1 اردیبهشت 140010 دی ماه 1400
اعلام پذیرش مقالاتاز زمان ارسال تا داوری15 روز
ارسال مدارک به شرکت کننده ها10 دی ماه 140030 دی ماه 1400