کمیته علمی و اجرایی

کمیته علمی کنفرانس

  • دکتر ابراهیم فرجی (دکترای اقتصاد گرایش مالی و سنجی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه)
  • دکتر محمد بهمن (دکترای اقتصاد گرایش مالی رفتاری، مدیر بورس منطقه ای کرمانشاه)
  • دکتر علیرضا رستمی (دکترای اقتصاد گرایش توسعه، تحلیلگر بازار سرمایه)
  • دکتر شهرام علی آبادی (دکترای روانشناسی تربیتی، معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه)
  • دکتر ندا خاکساری (دکترای ریاضی گرایش آنالیز عددی)
  • دکتر حامد شاکریان (دکترای مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد تبریز)
  • رامونا میرحاجیان مقدم(دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد)
  • رضا پزشکی زاده (دانشجوی دکترای حسابداری مالی دانشگاه آزاد اهواز)
  • سید امین دهقان (دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اردبیل)

 

دبیر اجرایی کنفرانس

  • آزاده آجیلیان( فوق لیسانس فیزیک کوانتوم اپتیک)