مقالات پذیرفته شده

نویسندهعنوان مقالهنوع پذیرش
محمدرضا ملاابراهیمیعوامل اثربخش بر تشویق استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی با مدل پذیرش تکنولوژی دیویسسخنرانی
مهدي سلطاني چاكينينظام مدیریت فناوری در سازمان های با فناوری پیشرفتهپوستر
فرزانه انواریسقلمه زدن و تأثیر آن بر ضریب نفوذ بیمهسخنرانی