محورهای کنفرانس

 • دستاورد های نوین مدیریت(دولتی، بازرگانی، صنعتی، آموزشی، سازمانی)
 • مدیریت اجرایی، استراتژیک و آیند پژوهی
 • مدیریت تکنولوژی و سیستم ها و فناوری اطلاعات
 • مدیریت شهری، امور فرهنگی و خدمات بهداشتی و درمانی
 • مدیریت مالی، تجاری، کارآفرینی، کسب و کار و نوآوری
 • مدیریت آموزش عالی، یادگیری سازمانی، دانش و علوم رفتاری و استعداد
 • مدیریت محیط زیست، مدیریت بحران و روش‌های تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی
 • مدیریت کشاورزی، گردشگری، جهانگردی و بوم‌گردی
 • مدیریت بهینه بیمه، مالی و بانکداری
 • توسعه و مدیریت بانکداری نوین،تجارت الکترونیک
 • مدیریت عملیات، تولید و پروژه، کیفیت و بهره‌وری
 • مدیریت الگوریتم‌ها و روش‌های تصمیم‌گیری، بهینه‌سازی و زنجیره تامین
 • تجارت و اقتصاد دیجیتال و الکترونیک
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه، منابع انسانی و رفتار سازمانی
 • اصلاح قانون و حقوق تجارت
 • توسعه اقتصادی تولید و مدیریت مالی
 • بررسی برنامه ریزی و نظام های اقتصادی برتر
 • ساختار نوین بازار سرمایه شفافیت اقتصادی
 • بررسی همکاری اقتصادی 25 ساله ایران و چین
 • خدمات نوین بانکی در فضای الکترونیک
 • امنیت در سیستم بانکی کشور
 • رمز ارزها و سیستم اقتصادی کشور
 • روش های توانمندسازی صنعت بیمه
 • نقش بيمه در تأمين امنيت تجارت الكترونيك
 • نقش فناوري اطلاعات در صنعت بيمه