فرمت نگارش مقاله

راهنمای نگارش مقالات

لطفاً قبل از انجام ثبت و ارسال هر مقاله به نکات زیر با دقت توجه فرمایید.

  1. ابتدا فرمت نگارش مقالات را که در پایین صفحه درج شده است، دریافت نموده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.
  2. سپس متن مقاله خود را copy نموده و آن را در فایل  paste نمایید.
  3. هر مقاله می بایست شامل یک فایل تایپ شده با فرمت word و یک فایل با فرمت pdf باشد باید هر دو را باهم zip کرده و ارسال نمایید.
  4. لطفاً هنگام تبدیل فایل ها به zip کلیه فایل های pdf و word روی سیستم را ببندید تا فایل شما با اشکال مواجه نشود.

 

فرمت مقاله (word)

فرمت مقاله (pdf)