تعرفه های کنفرانس

تعرفه شرکت در کنفرانسمبلغ به تومان
هیات علمی دانشگاه250000
شرکت، ادارات و موسسات دولتی و خصوصی250000
کارمند بانک250000
دانشجو200000
سایر250000

 

مقاله دوم به بعد( به ازای هر مقاله ارسالی)مبلغ به تومان
هیات علمی دانشگاه180000
شرکت ادارات و موسسات دولتی و خصوصی180000
کارمند بانک180000
دانشجو120000
سایر180000