اهداف کنفرانس

  • آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم مدیریت
  • اهتمام ویژه اندیشمندان به ضرورت توسعه و ترویج صحیح فرهنگ و مدیریت بورس
  • جلب توجه صاحبنظران و سیاستگذاران بخشهای اقتصادی به اهمیت استفاده از دانش مدیریت بورسی
  • بررسی آسیب های اقتصادی، تجاری و بورس درایران
  • ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اقتصادی و بورس
  • فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات کشورهای توسعه یافته در تجارت و بانکداری
  • استفاده صحیح از دانش مدیریت و برنامه ریزی بانک ها و بیمه ها
  • ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق و الحاق ایران به  تجارت جهانی
  • دستیابی به راهکارهای مناسب توسعه و ترویج علوم اقتصادی در ایران
  • بهره گیری از نتایج کنفرانس در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور